Maelduins Immram

Een reis door het Keltische schimmenrijk

 

In deze quiz maakt u spelenderwijs kennis met het wonderlijke verhaal van de Keltische held Maelduin. U onderneemt een reis door het dodenrijk die uw vermogens danig op de proef zullen stellen.

 

Voor de oude Kelten waren het alledaagse en het bovennatuurlijke op geheimzinnige wijze met elkaar verbonden. Keltische reizigers die verdwaalden op zee, kwamen vaak terug met fantastische verhalen. Die verhalen werden immrams genoemd. In symbolische vorm weerspiegelen zij het hele scala aan ervaringen in een mensenleven, met alle gevoelens en fantasieën die daarbij horen.

Het Dodenboek

Deze wonderbaarlijke zeeverhalen werden verteld vlak voor een groep Kelten zelf naar zee vertrok of op andere kritieke momenten, bijvoorbeeld wanneer men in het aangezicht stond van de dood. Door na te denken over de wonderen konden luisteraars kruispunten passeren in hun leven. De uitdagingen en ontberingen van de held stonden model voor hun eigen problemen. In het Keltisch Dodenboek, dat onlangs verscheen in een Nederlandse vertaling, is dit gegeven zeer breed uitgewerkt met een tarot-achtig kaartsysteem en uitgebreide stelsels van interpretatie. Als basis is gekozen voor de Reis van Maelduin. In deze quiz staat dezelfde reis centraal. Wij volgen Maelduin op de voet tijdens zijn reis over de westelijke oceaan.

U kruipt daarbij in de huid van de held. In zijn plaats moet u kiezen tussen drie opties, steeds als u een eiland bezoekt. Uit de test zal blijken hoe u zich gedraagt in onverwachtse situaties en of u geschikt bent het Domein van het Onzienlijke te betreden.

Wees op uw hoede! U betreedt vanaf  hier de geheime gebieden van het Keltische dodenrijk. Of de goden u gunstig gezind zijn, zult u nog helemaal moeten afwachten…

De reis begint

Maelduin groeide op als jonge krijger aan het hof van een Ierse koningin. Hij zag er knap uit en was zo bedreven in sport en spel, dat hij van iedereen won. Op een dag kon een van de jongens het niet laten om hem te bespotten met zijn onzuivere afkomst. Hevig ontsteld liep Maelduin naar de koningin, want hij had altijd gedacht dat hij een koningszoon was. De koningin nam hem mee naar zijn werkelijke moeder, een non. De non vertelde hem dat zij jaren geleden verkracht was door een zekere Ailill. Hieruit werd Maelduin geboren. Na dit gehoord te hebben, vertrok Maelduin naar de familie van zijn vader, die hem liefdevol opnam.

Toen Maelduin op een dag rondhing op een kerkhof vertelde een monnik hem de rest van het verhaal. Zijn vader was vermoord door de rovers van Laighis, die woonden op een eiland in zee. Maelduin besloot zijn vader te wreken en een boot te bouwen om met een stel trawanten naar het eiland te reizen. Zijn goede vrienden Diuran en German gingen in elk geval mee. De druïde van Corcumruadh droeg hem op om niet meer dan zeventien mensen mee te nemen, maar enige tijd na de afvaart kwamen de drie halfbroers van Maelduin aanzwemmen en smeekten mee te mogen varen.

U bent nu Maelduin. Wat doet u?

1.a. U neemt ze aan boord. Als hij dat niet doet, verdrinken ze, en het blijven per slot halfbroers.

b. U neemt ze aan boord, maar ze moeten bij het eerstvolgende eiland aan land worden gezet.

c. U wil geen ongeluk afroepen over de reis. Sorry jongens, maar we gaan zonder jullie.

 

Na enige tijd naderde de boot het roverseiland. Al van een afstand hoorde Maelduin de rovers dronken opscheppen over de de moord op Ailill. Zijn vrienden verheugden zich al op de wraakneming, maar voordat zij konden landen stak plotse­ling een ruwe wind op vanuit de kust die hen weg blies naar het Westen, de oceaan op, waar geen bekend land lag. Bijna dood van honger en dorst kwamen zij na een lange tijd varen bij een eiland met een hoge palissade van een zwanen witheid. Binnen de muur was een toren die bijna tot aan de wolken reikte. Broches van zilver, zwaarden met gouden gevesten, ruime halssnoeren, zachte bedden, heerlijk voedsel en gouden banken: een schitterend feest had plaatsgevonden. Maar nergens waren mensen te zien. Er was alleen een nerveuze, hongerige kat die van pilaar naar pilaar sprong.

2.a. Er hangt toch een wat vreemde sfeer; u gaat na enige tijd weer weg zonder iets te hebben genomen.

b. U vraagt toestemming aan de kat en valt vervolgens gretig aan op het voedsel tot u verzadigd bent.

c. U eet en drinkt, maar neemt ook een mooie gouden broche mee. Die zal hier zeker niet gemist worden.

 

Zij roeiden naar een eiland dat op hun weg lag, waar een diepe, smalle rivier stroomde. Toen Diuran zijn speer erin wierp, spatte deze in vlammen uit elkaar alsof het water vuur was. Aan de andere kant van de rivier graasden bedrieglijk grote ossen. Diuran sloeg met de resten van de speer op zijn schild om ze te verschrikken, maar een enorm grote, dikke man versperde hem de weg.

‘Waarom maak jij die kleine kalfjes  bang?’ schreeuwde hij.

‘Als dat kalveren zijn, waar zijn hun moeders dan?’ vroeg Diuran, verbaasd dat er vee groter dan dit zou bestaan.

‘Zij verblijven aan de andere kant van de berg’. antwoordde de man.

3.a. U vraagt de veehoeder of u de reuzendieren mag zien en gaat op onderzoek over de grote berg.

b. U brengt verslag uit aan de andere bemanningsleden en vraagt hen ook te komen kijken.

c. U brengt verslag uit en geeft vervolgens bevel om verder te varen op zoek naar Ierland.

Zij kwamen bij een eiland waarop een wringende menigte van treurende mensen krioelde. Maelduin zond een pleegbroeder om poolshoogte te nemen. Deze vroeg de treurenden wat hen zo treurig maakte; maar onmiddellijk begon hij zelf ook te huilen met een stortvloed van tranen. Maelduin zond twee mannen om hem te redden, maar ook zij begonnen te jammeren.

4.a. U denkt: zo meteen zitten we allemaal te schreien op dat eiland. En u vertrekt zonder de drie.

b. U stuurt nog eens vier mannen op redding uit. Ze mogen niet naar de lucht of grond kijken.

c. U pakt zich goed in en gaat zelf op onderzoek uit. Een pleegbroeder laat je niet in de steek.

 

Zij roeiden naar een klein eiland waarop een kristallen slottoren stond met eromheen een sterk koperen hek. Rond het hek, te mooi om weer te geven, was een kalme gracht vol schoonheid; er overheen lag een glazen brug. Onze vlugge, trotse krijgers van faam stapten er dikwijls op, om achteruit gegooid te worden- een ongewoon en zich herhalend huldebetoon! De bootsman verzocht om een welkom voor Maelduin maar werd afgewezen.

5.a. Je moet de goden niet verzoeken, denkt u, en vertrekt spoorslags. Eilanden genoeg.

b. U blijft proberen binnen te komen, want de aanhouder wint.

c. U stuurt de rest van de bemanning terug naar de boot en zet met een kleine groep door.

 

Voor de deur van de slottoren was een koperen net met klankvolle bladen welke, wanneer men ze schudde, de mannen in slaap brachten. Op drie opeenvolgende dagen kwam de maagd naar buiten en en wees hen af. Uiteindelijk verwelkomde ze ieder bij zijn naam en verleende hen gastvrijheid. Haar profetische voorkennis had haar hun komst voorspeld. Zij nam hen mee haar huis binnen en bediende elke man met eten en drinken. Haar grote schoonheid en vriendelijkheid imponeerde hen.

6.a. U dringt aan dat Maelduin met haar slaapt. Zij weifelt en zegt dat zij het morgen zal weten.

b. U bent blij voor de betoonde gastvrijheid, bedankt de slotvrouwe uitvoerig en vertrekt.

c. U besluit verder rond te kijken om te zien of zich nog meer geheimen schuilhouden op het slot.

 

Zij vervolgden hun weg over de gladde zee waar naar een eiland waar zij angstwekkende smeden vonden. Een sterke, bedrijvige smid zei vanuit de deur van zijn smidse:

`Ik zie een vreemde en edele immram over de schitterende zeeën.’

`Een groep jonge mannen roeit in een bak over de machtige zee; rap is hun roeien, een wonderlijke groep, ritmisch bewegend.’

7.a. U wil weleens een kijkje nemen in zo’n bovennatuurlijke smidse en gaat aan land.

b. U vertrouwt het niet en geeft bevel rechtsomkeert te maken, want dat gaat het snelst.

c. U twijfelt aan hun goede bedoelingen. Voorzichtig vaart u achteruit, weg van het eiland.

Eén van de wonderen van de golven was een verheven eiland, een mooi huis hoog boven het bereik van de zee. Toen de mensen van de plaats hen aan zagen komen, begonnen zij te schreeuwen. Zij zijn het, werd in grote paniek geroepen. Maar een grote vrouw kwam naar voren en gooide naar hen met hazelnoten.

8.a. U gaat aan land, want u wil weleens weten waarom ze zich zo opgewonden gedragen.

b. U verzamelt de hazelnoten en vertrekt zonder het eiland te betreden.

c. U hebt geen zin bekogeld te worden en keert het eiland direct de rug toe.

De groen gerugde golf bracht hen over kalme zee naar een eiland met een heuvel en een vesting vol met mensen. Zij zagen dat er prachtige meisjes woonden; het bad dat zij gereed maakten was gevuld met het helderste water. Hun voorname moeder kwam op een snel paard om de reizigers te begroeten. Na hun bad, een feestmaal en een nacht met het meisje dat naast hen aan tafel had gezeten maakte de langgekrulde, gulhartige vrouw hen bereidwillig en zei: Ieder die hier woont zal niet sterven. Onbegrensde rust, kleding van zachte en voorname stof zullen je deel zijn. Wees niet langer zwervers van de golven.

9.a. U blijft drie maanden, maar dan gaat u beslist.

b. Het vooruitzicht nooit te sterven trekt u; u blijft voor onbepaalde tijd.

c. Het idee nooit te sterven beangstigt u en u wilt onmiddellijk weg.

De bemanning werd na enige tijd rusteloos en verlangde naar huis.`We zullen thuis nooit vinden wat we hier gevonden hebben’, zei Maelduin. `Blijf hier en geniet dan van je vrouw, maar wij gaan naar huis,’ zeiden zij.

10.a.U denkt: tabé, mijn doel is bereikt, en blijft lekker op het eiland.

b. Met grote tegenzin gaat u mee.

c. U probeert de beslissing verder uit te stellen, want hoe langer het gezellig is, hoe beter.

Toen zij uiteindelijk toch met zijn allen vertrokken, gooide de koningin een kleverige bal touw naar Maelduins hand en trok hem terug.

Na drie maal drie maanden wilden zij opnieuw vertrekken.

Opnieuw scheepten zij in en de koningin wierp haar kleverige draad. Een bemanningslid ving de bal en zijn hand werd door een ander afgehakt, zodat zij zonder verder oponthoud konden vertrekken. De gastvrouw weende om degenen die vertrokken over de eindeloze golven.

De groeiende zee zette hen op een ander eiland; hier groeide een geurig woud met overvloedige vruchten. Bomen als wilgen groeiden in rijen, beladen met bessen, moeilijk hun gelijke te vinden, groot als mensenhoofden.

11.a. U perst wat bessen uit en neemt een slok. Als ze niet goed zijn, proef je het wel

b. U doet hetzelfde, maar lengt ze aan met water.

c. In een onzeker oord als het dodenrijk moet je nooit zomaar van iets proeven. U zeilt verder.

Zij vertrokken met hoog water, voortgestuwd door een harde wind, een tijd zonder voedsel. het was geen doelloos zeilen, want zij vonden een ander eiland. Zij zagen er een grote, oude adelaar in onstuimige vlucht, die neerstreek bij een meer. Andere verfijnde vogels ontdeden een wonderlijke boom van zijn bast. Zijn takken verleenden de kracht van roodheid aan de wateren. De grote vogel dook het meer in, zich ontlastend van zijn jaren; hij verrees met jeugdige kracht, sterker dan ooit tevoren.

12.a. U springt in het water, pletst heerlijk in het rond en drinkt uw buik ermee vol.

b. Verbaasd en aan het denken gebracht drinkt u voorzichtig enkele slokken.

c. Wat goed is voor een vogel, is nog niet goed voor mij, denkt u, en u besluit niets te nemen.

Na vele eilanden en vermoeienissen zagen zij boven een vruchtbaar eiland een Ierse valk. Zij roeiden er achteraan, volgden hen snel, zich haastend over de golven tot opnieuw het roverseiland in zicht kwam. Maelduins vader hoefde niet langer gewroken; de mannen waren blij weer teruggekeerd te zijn in de bekende wereld. Toen Maelduin en zijn mannen aankloppen werden zij hartelijk ontvangen. Na het verstrekken van zekerheden en plechtige beloften, gingen zij terug naar hun eigen land, een voorspoedige reis..

Het Keltisch Dodenboek werd geschreven door Caitlin Matthews. Het boek kost ongeveer f85,- Voor dit geld ontvangt u een doos met het Boek, een kaartenspel en een speciaal doek om de kaarten op te leggen. Uitgave De Ring, 1993.

UITSLAGEN;

Tel uw totale score op.

1.a.3   2.a.2   3.a.1   4.a.1

b.2     b.3     b.2     b.3

c.1     c.1     c.3     c.2

5.a.1   6.a.1   7.a.1   8.a.1

b.3     b.2     b.2     b.3

c.2     c.3     c.3     c.2

9.a.3   10.a.1   11.a.2   12.a.3

b.2      b.3      b.3      b.2

c.1.     c.2      c.1      c.1

BEOORDELING

(12 tot en met 20 punten)

I: Helaas. U richt zich in uw reacties nog te veel op de werkelijke wereld. Maelduin heeft niet zoals u gehandeld. Andere bemanningsleden die dat wel deden, liep het slecht af. U doet er verstandiger aan u voorlopig vooral te bepalen tot de wereld van het alledaagse, en misschien voorzichtig eens iets te fantaseren. Rustig aan, dan breekt het lijntje niet, is het devies.

(21 tot en met 28 punten)

II. U bent een aardige kanshebber voor een serieuze reis. Weliswaar doet u hier en daar wat misstappen, maar wat wil je. We leven in de eenentwintigste eeuw en u bent hoogstwaarschijnlijk geen Kelt of krijger, dus het zij u vergeven. U moet iets beter op uw tellen passen, want de dingen zijn niet altijd wat ze lijken in het dodenrijk. Uw missie is echter niet bij voorbaat tot mislukking gedoemd en wij wensen u een spannende tocht door de domeinen van de fantasie, eventueel met het Keltisch Dodenboek in de hand.

(29 tot en met 36 punten)

III. Uitmuntend. Bent u misschien een reïncarnatie van Maelduin? U voelt perfect aan hoe te handelen in de meest bizarre situaties. Als u niet stiekem de scores hebt bekeken, kan de reden voor uw goede resultaat alleen maar uw feilloze intuïtie zijn… laat dat nu juist datgene zijn wat een Maelduin nodig heeft! Wees welkom in het Keltische dodenrijk. We raden u aan het Dodenboek aan te schaffen om langzamerhand dieper door te dringen in de geheimen der Keltische nevelen. U hebt het in zich een waarlijk wijzer mens te worden. Succes!

©1994 H.F.(Frank) Flippo, ©2019 Revised edition, H.F. (Frank) Flippo

Advertentie

Over Zilvervis

Zilvervis staat voor drs H.F. (Frank) Flippo (1962), schrijver, journalist, historicus. Auteur van 'Esoterie in begrijpelijke taal', ( maart 2013) en reisbundel Van het Pad (oktober 2017) Interesses: letterkunde, mythologie, filosofie, biologie.
Dit bericht werd geplaatst in Overig en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.